Zengővárkony Község Képviselő-testületének 5/2020 (XI.20.) rendelete a helyi adókról

ZENGŐVÁRKONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2020. (XI.20.) RENDELETE  A HELYI ADÓKRÓL

Zengővárkony Község Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§(1)A rendelet célja a helyi adókkal kapcsolatos helyi szabályok meghatározása.
(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló         2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadóak.
(3)Az adófizetési kötelezettség csoportos beszedési megbízás útján is teljesíthető.

II. ÉPÍTMÉNYADÓ

2.§(1)Az építményadó mértéke az épület m2-ben számított hasznos alapterülete.
(2)Egyazon helyrajzi szám alatt lévő több épület (épületcsoport) alapterületét összevontan kell figyelembe venni.
(3)Az építményadó évi összege: 650.- Ft/m2
(4)Mentes az építményadó kötelezettség alól a lakás, és az azzal egy telken lévő háztartási célra használt egyéb építmény.

III. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

3.§(1)Magánszemélyek kommunális adókötelezettsége terheli a Htv. 24. §-ban meghatározott magánszemélyt.
(2)Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a telek. Mentes a telekkel kapcsolatos magánszemélyek kommunális adóbevallás benyújtási kötelezettsége alól az adó alanya.
(3)a) A lakásra kivetett adó alól mentesül az a magánszemély, aki 65 éven felüli, egyedülálló és a havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét.b) A lakásra kivetett adó alól mentesülnek azok a 65 éven felüli, együtt élő házastársak, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

IV. AZ ADÓ MÉRTÉKE

4.§Az adó évi összege:                        a) egyszobás lakásnál                           7.000.- Ft                        b) kétszobás lakásnál                           8.000.- Ft                        c) három- és többszobás lakásnál          9.000.- Ft
          d) nem lakás céljára szolgáló helyiség    4.500.- Ft

V. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

AZ ADÓ MÉRTÉKE

5.§(1)Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,2 %-a.
(2)Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1000 forint.
6.§Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2011.(XII.23.) rendelet.

                        Fülöp Csaba                                           Dr. Fenyvesi János                             polgármester                                                  jegyző   

Kihirdetve: 2020. november 20-án.

                                                                                   Dr. Fenyvesi János

                                                                                             jegyző